Tag Archives: bản chất của văn học

Trần Đình Sử – Văn học như là tư duy về cái khả nhiên

Văn học như là tư duy về cái khả nhiên   Bản chất nhận thức của văn học đã được biết đến từ lâu. Hễ nói đến văn học là người ta không quên nói tới các chức năng nhận … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại lý thuyết văn học, trần đình sử | Thẻ , | 1 bình luận