Tag Archives: carnival

Trần Đình Sử – Lý thuyết cácnavan hóa của Bakhtin và tư duy tiểu thuyết hiện đại

* Trong cuốn sách dịch, đúng hơn là trích dịch, Những vấn đề thi pháp tiểu thuyết Dostoievski của M. M. Bakhtin, chúng tôi đã giới thiệu những lời đánh giá quan trọng của các học giả  thế kỉ XX … Tiếp tục đọc

Advertisement

Đăng tải tại lý thuyết văn học, trần đình sử | Thẻ , , | Bình luận về bài viết này